Znakový slovník pro bezpečnost na pracovišti

Vývoj a zpřístupnění slovníku z oblasti bezpečnosti a zdraví při práci z angličtiny do mezinárodního znakového jazyka ve vícejazyčném a multimodálním prostředí

Napsala Maria T. De Monte

 

V květnu 2019 byla dokončena první verze slovníku pro oblast bezpečnosti a zdraví při práci. Na slovníku spolupracovaly Istituto Statale Sordi di Roma (ISSR), Itálie, a Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) z České republiky. Výsledkem této spolupráce je výběr cca 200 slov a frází pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem usnadnit komunikaci všemi zaměstnanců na pracovišti bez ohledu na jejich sluchové a jazykové schopnosti. Slovní zásoba používá mezinárodní znaky, které budou přeloženy do znakových jazyků vybraných partnerů projektového konsorcia – italského, německého a anglického.

Výběr první sady slov a frází provedl VÚBP s ohledem na možné mimořádné situace, zejména v oblasti stavebnictví. Zároveň byly vyhledány související předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a konzultovány další zdroje, jako jsou předpisy EU, odborné příručky a instruktážní materiály, s cílem identifikovat slova a situační fráze, které byly dále využity pro cíle projektu SSaW.

Návrh pracovního souboru byl poté předán k překladu do znakového jazyka, který zajišťuje ISSR. Jeho pracovníci věnovali velkou část první fáze identifikaci těch slov a frází, které lze snadno zpracovat právě do znakového jazyka. Tato slovní zásoba má sloužit široké veřejnosti, ale zejména je určena pro osoby se sluchovým postižením, a dále pro osoby bez zkušeností se znakovým jazykem. To znamenalo další práci na výběru slov a frází, které by mohly snadno znakovat i osoby, které znakovou řeč nepoužívají. Rovněž bylo třeba provést výběr znaků, které lze jednoduše znakovat, aby je bylo možno snadno zpracovat, používat a rozpoznávat.

Tým ISSR, který pracoval na slovní zásobě, sdružuje neslyšící i slyšící odborníky jak na znakový jazyk, tak na bezpečnost a ochranu zdraví. Do této fáze se významně zapojili kolegové Luca Rotondi a Marta Zuddas (Emergenza Sordi APS – Sdružení pro sociální pomoc neslyšícím, Řím, Itálie), kteří jsou neslyšící a zároveň držiteli magisterských titulů „Mezinárodní bezpečnost, globální strategie a lékařská péče v analýze a řízení nekonvenčních událostí “, University of Tor Vergata, Řím. Gabriele Gianfreda a Maria T. De Monte poskytly svůj příspěvek jako odbornice na znakovou řeč, zatímco Paola Gregori se podělila o své předchozí zkušenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a dále se jako tlumočnice do znakového jazyka zaměřila na přizpůsobování výběru znaků tak, aby odpovídaly a respektovaly evropské předpisy pro oblast zdraví a bezpečnosti. A v neposlední řadě díky cennému přínosu Mirka Di Marco se mohlo toto vše přetransformovat i do mezinárodního znakového jazyka.

Výsledkem bude soubor videí, která jsou uživatelsky vstřícná, založená na jednoduchých konfiguracích, postavená na ikoničnosti a kulturních zvyklostech a připravená k výuce v rámci dalších fází tohoto vysoce ambiciózního projektu.

 

About the author

Leave a Reply